Lệnh restart nginx trên CentOS 7 & 8

NGINX là một web server có mã nguồn mở, được sử dụng kiến trúc hướng sự kiện (event-driven) không đồng bộ (asynchronous). Mục tiêu ban đầu là nginx chỉ để phục vụ HTTP cache nhưng về sau nó lại được áp dụng vào reverse proxy, HTTP load balancer và các giao thức truyền mail như POP3, IMAP4, và SMTP.

Dùng lệnh restart Nginx trên CentOS 7 & 8 ra sao?

Trên hệ điều hành CentOS 7 và 8 thì bạn sử dụng lệnh sau để restart Nginx:

systemctl start nginx

Ngoài ra, một số câu lệnh khác mà bạn vẫn sẽ sử dụng trong quá trình làm việc với Nginx là:

Khởi động Nginx:

systemctl start nginx

Và sau đây là lệnh ngưng nginx.

systemctl stop nginx

Chúc bạn thành công!

Ngày đăng: 2020-04-02

Bài viết cũ hơn